Wajechi

WajechiParsza Wajechi  – Bereszit - בראשית (Księga Rodzaju)  47:28–50:26

Wajechi –וַיְחִי  w tłumaczeniu z języka Hebrajskiego oznacza „i żył”,  jest to pierwszy wyraz w tej parszy. 

Parsza Wajechi jest 12-ą i ostatnią Księgi Bereszit w cotygodniowym czytaniu Tory w cyklu rocznym.  Tekst parszy  Wajechi  składa się z  4’448, 1'158 Hebrajskich słów

Krótki opis Parszy Wajechi : 

"I żył Jakub w ziemi Egiptu siedemnaście lat, a było dni Jakuba, - lat życia jego, - sto czterdzieści i siedem lat".  (47:28)

Ostatnie 17 lat swego życia Jakub przeżył w Egipcie. Przeczuwając rychły koniec swojego żywota, prosi Josefa, by złożył mu przysięgę, że pochowa go w Ziemi Świętej. Przed odejściem z tego świata,  Jakub pobłogosławił dwóch synów Josefa: Manassesa i Efraima, podnosząc ich do rangi swoich synów jako przodków plemion w obrębie narodu Izraela.

Jakub przed śmiercią błogosławi wszystkich swoich synów, wyznaczając każdemu z nich jego właściwą rolę jako założycielowi plemienia: Juda – założyciel plemienia przywódców, ustawodawców i królów; Kapłani będą pochodzić z plemienia Lewiego, uczonych - z plemienia Isaschar, marynarzy - z Zabulona, nauczycieli szkolnych - z Symeona, żołnierzy - z Gad, sędziów  - od Dan, hodowców oliwek - z Asher, i tak dalej. Ruben został ukarany za "pomylenie ojcowskiego łóża małżeńskiego"; Symeon i Lewi, za masakrę w Sychem i spiskowanie przeciwko Józefowi. Neftalego wyróżnia za „szybkość jelenia”, Benjamina – „wilk drapieżny”.  Josefa błogosławi, by był obdarzony pięknem i płodnością.

Duży kondukt żałobny składający się z potomków Jakuba, ministrów Faraona, czołowych obywateli Egiptu i egipskiej kawalerii towarzyszy Jakubowi w jego ostatniej podróży do Ziemi Świętej, gdzie zostanie pochowany w Jaskini Machpela w Hebronie, tam, gdzie są pochowani Awracham i Sarah, Icchak i Riwka oraz gdzie Jakob pochował swoją żonę – Leję.

Josef umiera w wieku 110, również w Egipcie. Również prosi, by jego kości zostały przeniesione z Egiptu i pochowane w Ziemi Świętej. Jednak stanie  się to wiele lat później, po wyjściu Izraelitów z Egiptu.

Przed śmiercią Josef przekazuję swoim dzieciom przesłanie, z którego będą czerpać nadzieję, siłę i wiarę w trudnych latach: „B-g na pewno pamięta, i doprowadzi was z tej ziemi do ziemi którą przysiągł Abrahamowi, Icchakowi i Jakubowi.”

Kolejność czytania Parszy  Wajechi  w cyklu tygodniowym:

Pierwsze czytanie — Bereszit   47:28 – 48:9

Drugie czytanie – Bereszit   48:10–16

Trzecie czytanie – Bereszit  48:17–22

Czwarte czytanie – Bereszit   - 49:1-18

Piąte czytanie – Bereszit  49:19–26

Szóste czytanie – Bereszit  49:27 – 50:20

Siódme czytanie – Bereszit  - 50:21-26

 Komentarze Rabina Szaloma Stamblera :

DrukujEmail